fbpx
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN For Your Body Mind and Health

 

ARTIKEL 1:     DEFINITIES

For Your Body Mind and Health Massages, meditaties, hypnotherapie, coaching, (veterinaire) natuurgeneeskunde, blog en webshop, gevestigd te Barendrecht, KvK-nummer 76103374, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer, behandelaar en indien van toepassing detailhandelaar.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht in de vorm van diensten en/of goederen en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

ARTIKEL 2:     TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, informatie, adviezen, goederen overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar/ondernemer danwel detailhandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en/of gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 3:     AANBOD

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.

Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of de leverancier niet (de kwaliteit) kan leveren.

Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief of exclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 4:     TARIEVEN EN BETALINGEN,

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten indien deze worden berekend en parkeerkosten, worden apart vermeld in het aanbod. Reiskosten worden berekend voor een enkele reis.

Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele geoffreerde traject of afgenomen abonnement danwel strippenkaart wordt doorlopen of verbruikt. Behandelaar/ondernemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Behandelaar heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.

Behandelaar/ondernemer danwel detailhandelaar heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voor de behandeling voldaan te zijn.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van behandelaar op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. In afwijking kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typ-, druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van typ-, druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typ-, druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

ARTIKEL 5:     INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan behandelaar, door middel van een Anamnese- of intakeformulier.

Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Behandelaar/ondernemer danwel detailhandelaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

Klant vrijwaart behandelaar/ondernemer danwel detailhandelaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Behandelaar/ondernemer danwel detailhandelaar is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

 

 

ARTIKEL 6:     UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.

Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties. Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseur of masseuse. De meditaties door een gecertificeerd meditatiedocent. Deze persoon is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.

Wanneer klant al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen, dien de klant eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden.

Behandelaar biedt de mogelijkheid tot behandeling aan huis bij een massageafspraak vanaf 60 minuten. Behandelingen korter dan 60 minuten worden uitsluitend op locatie van behandelaar verzorgd.

Behandelaar is gerechtigd afspraken te weigeren indien de reistijd 30 minuten overschrijdt, gemeten vanaf de indicatieve reistijd op Google Maps in het tijdvak van de afspraak.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in de voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

ARTIKEL 7:     REGELS GEDURENDE DE BEHANDELING

Ten behoeve van de volledige behandeltijd dient de klant 10 minuten vóór de afspraak aanwezig te zijn in de massagepraktijk.

Tijdens een behandeling dient mobiele apparatuur te worden uitgeschakeld dan wel in stille modus worden geschakeld.

Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.

Na de behandeling dient voldoende water te worden gedronken.

For Your Body Mind and Health is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de behandeling. Klant dient te allen tijde ondergoed aan te houden.

 

ARTIKEL 8:    WIJZIGING EN ANNULERING GEDURENDE DE BEHANDELING

Behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.

In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. In geval een andere masseur wordt ingeschakeld zal te allen tijde toestemming aan klant worden gevraagd. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Annulering van een afgesproken behandeling is tot 48 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt; bij annulering tussen 24 en 48 uur wordt 50% van de behandeling doorberekend. Binnen 24 uur wordt de volledige behandeling doorberekend.

Indien klant zonder schriftelijke annulering niet beschikbaar is voor de geplande behandeling, is behandelaar gerechtigd naast de behandelingskosten tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen aan klant.

Bij een niet of niet tijdige annulering van een massage uit een strippenkaart, danwel voucher van een aangesloten organisatie, vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Behandelaar is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.

 

ARTIKEL 9:     ABONNEMENTEN

Elk door behandelaar/ondernemer danwel detailhandelaar verstrekte abonnement heeft een maximale duur gedurende 1 abonnementstermijn. Er zal geen automatische verlenging plaatsvinden.

De prijs van het abonnement is gekoppeld aan de prijs per maand (tenzij anders nadrukkelijk aangegeven) geldend bij de start van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht wanneer het nieuwe abonnement is aangevraagd of afgesloten.

Bij een eenzijdige prijsverhoging blijft de afgesproken abonnementsprijs van kracht tot en met de laatste maand van het geldende abonnement. Bij verlenging geldt de abonnementsprijs op basis van de 1e afspraak van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht wanneer de verlenging is aangevraagd.

Bij afname van de 1e abonnementsmaand gaat de klant de verplichting aan gedurende de volledige abonnementsduur (in maanden) van het betreffende massageproduct.

Bij verhuizing buiten regio van behandelaar á 25 km reisafstand is de klant gerechtigd het abonnement per de laatste dag van de kalendermaand schriftelijk op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De reeds afgenomen massages zullen conform de regulier losse massage tarieven door middel van nacalculatie worden gefactureerd.

Een verlaging van de massageduur staat gelijk aan het opzeggen van het gehele abonnement.

Bij eerdere beëindiging van een abonnement dan de gekozen loopduur zal het abonnement naar ratio verrekend worden als losse behandeling.

 

ARTIKEL 10:   STRIPPENKAARTEN EN CADEAUBONNEN

De door behandelaar verstrekte strippenkaart kennen een beperkte geldigheidsduur van minimaal 6 en maximaal 12 maanden, die wordt vermeld op de afgenomen strippenkaart. Behandelingen komen na deze geldigheidsduur te vervallen.

Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 24 maanden na afgiftedatum.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Body Mind and Health.

 

ARTIKEL 11: LEVERING

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

ARTIKEL 12:   AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

Behandelaar danwel detaillist is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, behandelingen, lessen of aankopen tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Behandelaar danwel detaillist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade of lichamelijk letseldie eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling, dienst, les of product.

Behandelaar of detaillist is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.

Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.

In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door behandelaar aan klant in rekening is gebracht.

Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar danwel detaillist geleverde diensten en producten.

 

ARTIKEL 13:   INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op de door ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar aan klant ter beschikking gestelde informatie, materialen, producten, advies en content berusten bij ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan de informatie, materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar een vergoeding toe ter hoogte van € 5000,- voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

ARTIKEL 14:   BIJZONDERE BEPALINGEN

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

ARTIKEL 15:   HERROEPINGSRECHT

Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten danwel diensten anders dan fysieke producten.

Voor hygiënische producten geldt een beperking of opheffing van het herroepingsrecht.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de (online) levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 16:   VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING

Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar verstuurt de melding van herroeping en een ontvangstbevestiging aan de klant.

Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 17:   UITOEFENING VAN HERROEPINGSRECHT

Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.

De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

 

ARTIKEL 18:   LEVERING

Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:

Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Behandelaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar levert enkel binnen Nederland tenzij op – uitdrukkelijk – verzoek daartoe verzocht wordt en wederzijds overeengekomen en/of de ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar het aanbod speciaal heeft ontwikkeld danwel aangepast voor de buitenlandse markt.

 

ARTIKEL 18:   KLACHTEN EN GARANTIE

Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ondernemer, behandelaar danwel detailhandelaar.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden ophttp://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten en/of adviezen.
De garantie geldt niet indien:
– De consument de geleverde producten zelf heeft (af)gemaakt, verwerkt, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

ARTIKEL 19:   KLACHTEN EN GARANTIE

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslechtigd in het arrondissement waarin behandelaar/ondernemer danwel detailhandelaar is gevestigd.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens behandelaar en betrokken derden 12 maanden.

WIJZIGINGEN

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door For Your Body Mind and Health te allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

 

Opgemaakt: Barendrecht, 1 januari 2020

 

 

× Hoe kan ik je helpen?